zadanie nr 78

78. Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kasprzyckiego/Smoleńskiego


Lokalizacja

Działka 6/126, obręb 97 (zgodnie z załączoną mapką poglądową)

Opis zadania

Celem projektu jest wykonanie nowej nawierzchni istniejącej drogi dojazdowej do parkingu, mieszczącego się w pobliżu budynków mieszkalnych przy ul. Kasprzyckiego 1, 3 i 5. oraz dodatkowo wymiana i doinstalowanie lamp pionowych typu LED.

Dla zakresu wykonania nowej nawierzchni drogi dojazdowej przewidziano:
Wykonanie prac koniecznych do zgodnego z technologią wykonania nawierzchni drogi dojazdowej, w tym m.in. wykonanie na obszarze ujętym na poglądowej mapce (ok. 350 m2):
- korytowania,
- podbudowy z kruszywa,
- nawierzchnia asfaltowa, na podsypce cementowo-piaskowej,
- regulacji istniejących studzienek odwodnieniowych do nowej nawierzchni drogi dojazdowej.

Dla zakresu poprawy oświetlenia powierzchni drogi i parkingu przewidziano:
- wymianę istniejącej 1szt. lampy na energooszczędną lampę typu LED (lampa stojąca typu ulicznego/parkingowego),

Uzasadnienie realizacji zadania

W okolicy osiedla bardzo brakuje powierzchni parkingowej a ta już istniejąca wymaga inwestycji. Wykonanie nowej drogi dojazdowej dotyczyć ma parkingu, który obsługuje mieszkańców okolicznych bloków. Aktualnie stan drogi praktycznie uniemożliwia normalny dojazd, występują liczne dziury, znaczne nierówności w terenie, z uwagi na liczne deformacje terenu i zasypane odwodnienia nie funkcjonuje należycie odpływ wody z terenu drogi. Wykonanie wskazanych robót przyczyni się do poprawy komfortu zarówno kierowców korzystających z parkingu jak i mieszkańców okolicznych bloków. Znacząco poprawi się oświetlenie terenu objętego parkingiem. Przedmiotowa droga dojazdowa zlokalizowana jest przy parkingu mieszczącym się pomiędzy ul. Smoleńskiego a Kasprzyckiego.

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania. Częściowa zmiana zakresu - nawierzchnie asfaltowe, rezygnacja z instalacji dodatkowej lampy.

Załączniki