Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
56 45 10 462

Adres e-mail
obywatelski@um.grudziadz.pl

Dodatkowe strony www
grudziadz.pl
haszgru.pl

Adres:

Wydział Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski w Grudziądzu
Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanego dalej, jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu jest Prezydent Grudziądza, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób:
a) listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz,
b) telefonicznie: +48 56 45 10 200,
c) e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl oraz telefonicznie i pisemnie na adres wskazany na stronie http://bip.grudziadz.pl/strony/16801.dhtml.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie:
a) osoby składające wniosek w ramach GBO – nazwisko, imię (imiona), adres zamieszkania, PESEL, adres email, numer telefonu zawarte w formularzu zgłoszeniowym zadania w ramach GBO, adres IP,
b) osoby głosujące na zadania GBO - nazwisko, imię (imiona), adres zamieszkania, PESEL zawarte w karcie do głosowania GBO, adres IP,
c) osoby popierające zadanie GBO - nazwisko, imię (imiona), adres zamieszkania, zawarte w liście poparcia dla zadania ogólnomiejskiego.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz osoby fizyczne (w zakresie imienia i nazwiska Wnioskodawcy projektu GBO), w związku z odwiedzaniem strony haszgru.pl, strony grudziadz.budzet-obywatelski.org oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w związku z przeglądaniem treści na nich zawartych.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane bezterminowo. Imię (imiona) i nazwisko Wnioskodawcy projektu GBO będą publikowane na stronie haszgru.pl., stronie grudziadz.budzet-obywatelski.org oraz stronie www.grudziadz.pl .

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 lit. d RODO oraz ograniczenia przetwarzania i prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
b) adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
c) telefon: 22 531 03 00.

8. Administrator otrzymał dane od Państwa. Przetwarzanie ich jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Nie podanie danych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania lub utratę prawa do oddania głosu.

9. Pani/Pana dane są pozyskane od Państwa i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawane procesowi profilowania.