zadanie nr 36

36. Instalacja monitoringu miejskiego przy ul. Kochanowskiego i dla stref ogólnodostępnych przy SP16


Lokalizacja

ul. Kochanowskiego 19

Opis zadania

Montaż systemu kamer monitoringu miejskiego w części ul. Kochanowskiego i na terenie ogólnodostępnym przy SP16-kamery stałe 11 szt., obrotowe 2 szt., słupy 2 szt., rejestrator 1 szt., link radiowy, robocizna i materiały. Zasięg kamer będzie obejmował obszar parkingu wzdłuż Szkoły. Podstawowej nr16 do skrzyżowania z ul. Łyskowskiego wraz z chodnikiem oraz infrastrukturę na terenie SP 16 powstałą z wcześniejszego GBO. Sygnał wizyjny będzie przesyłany do Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Grudziądza. Na terenie szkoły zamontowane będą kamery, które będą obejmowały pas drogowy odcinka ul. Kochanowskiego i przejścia dla pieszych przy szkole oraz ogólnodostępną strefę sportowo-rekreacyjną. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców ul. Kochanowskiego oraz uczniów wchodzących i wychodzących ze szkoły. Poprawie ulegnie również nadzór nad zaparkowanymi autami przed posesjami mieszkańców oraz aut zaparkowanych przez rodziców, nauczycieli i interesantów placówki.

Uzasadnienie realizacji zadania

Objęciem monitoringiem miejskim części ul. Kochanowskiego z parkingiem i pasem drogowym wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie miasta. Działające kamery monitoringu miejskiego pozwolą na szybkie reagowanie służb czuwających nad bezpieczeństwem mieszkańców. Będą również miały wpływ na redukcję aktów wandalizmu, zakłócenia porządku publicznego, spożywania alkoholu na terenie przyszkolnym. Monitoring pozwoli również na identyfikację osób rozprowadzających wśród młodzieży wszelkich środków odurzających.

ocena pozytywna

Załączniki