zadanie nr 32

32. Ułożenie nawierzchni parkingu przykościelnego


Lokalizacja

Droga Kaszubska, parking przykościelny.

Opis zadania

Na terenie przykościelnym zlokalizowany jest parking, na którym ułożona jest nawierzchnia betonowa. Nawierzchnia jest mocno zniszczona. Utrudnia to w znacznym stopniu korzystanie z terenu parkingu przez mieszkańców osiedla oraz przez osoby odwiedzające. Mieszkańcy oraz osoby przyjezdne narażone są na możliwość uszkodzenia pojazdów. Również poruszanie się po takiej nawierzchni przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej jest utrudnione. Stąd też w ramach projektowany prac planowane jest ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowej, na istniejącej nawierzchni betonowej. Istniejąca nawierzchnia, chociaż zniszczona, wg oceny firm brukarskich nadaje się do wykorzystania pod podbudowę. Stąd też nie jest wymagane wykonanie kosztownych prac ziemnych i utwardzenie terenu pod projektowaną nawierzchnię, co pozwala na ułożenie znacznie większej nawierzchni niż przy standardowym parkingu.

Uzasadnienie realizacji zadania

Ułożenie nowej nawierzchni parkingu pozwoli mieszkańcom osiedla oraz osobom przyjezdnym na bezpieczne dojście do kościoła. Wyeliminowane zostanie niebezpieczeństwo uszkodzenia pojazdów, a przede wszystkim zyskają na tym osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym małe dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne. Poprawie ulegnie także estetyka otoczenia. Teren kościoła i parkingu położony jest przy głównej ulicy wlotowej na teren osiedla. Większość ruchu, tak pieszego, jak i kołowego odbywa się ulicą Droga Kaszubska. Nastąpi także poprawa ogólnego wizerunku osiedla, jako terenu zadbanego.