zadanie nr 23

23. Doposażenie placu zabaw przy ul. Karabinierów w kamerę, oświetlenie, ogrodzenie i urządzenia.


Lokalizacja

Projekt dotyczy placu zabaw przy ul. Karabinierów, działka 93/5, na terenie objętym zapisem w MPZP 21 ZP – tereny zieleni urządzonej należące do gminy-miasta Grudziądz

Opis zadania

Zadanie polega na doposażeniu placu zabaw przy ul. Karabinierów  (który powstał dzięki GBO wiosną 2020 roku) w kamerę, oświetlenie, ogrodzenie oraz kilka dodatkowych urządzeń zabawowych.

Efektem podjętych działań będzie zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw oraz zapobieganie aktom wandalizmu dzięki montażowi kamery, ogrodzenia i oświetlenia a także podniesienie atrakcyjności placu dzięki nowym urządzeniom zabawowym.

Na placu należy:
1. Zakupić i zamontować kamerę monitoringu miejskiego
2. Zamontować lampę świetlną.
3. Zamontować ogrodzenie panelowe wys. 1mb z dwiema furtkami.
4. Zamontować 3 urządzenia zabawowe, 4 ławki, 2 kosze na śmieci oraz stojak na rowery (według kart produktów – załącznik nr 4)

Uzasadnienie realizacji zadania

W 2020 r. powstał plac zabaw, którego doposażenie jest przedmiotem tego projektu. Miejsce cieszy się dużą popularnością i korzystają z niego dzieci w różnym wieku. Jest to autentyczne miejsce wspaniałej zabawy, spotkań, integracji dzieci i całych rodzin nie tylko z osiedla Kuntersztyn - Tuszewo, ale również z okolic. Niestety często zdarzają się tu akty wandalizmu bądź sprzęty są użytkowane w niewłaściwy sposób przez co ulegają zniszczeniu. Sam teren placu zabaw również jest niewłaściwie wykorzystywany poprzez m.in. wpuszczanie zwierząt. To wszystko stwarza  zagrożenia dla osób z niego korzystających.

W wyniku realizacji zadania, czyli montażu kamery, oświetlenia oraz ogrodzenia zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników placu zabaw a zamontowanie 3 dodatkowych urządzeń zabawowych, nowych, ławek, koszy na śmieci i stojaka na rowery zwiększy atrakcyjność, funkcjonalność i estetykę terenu. Ponadto dzięki zamontowaniu ogrodzenia teren placu zabaw będzie zabezpieczony przez zwierzętami, a zwłaszcza zanieczyszczeniami, których są one źródłem oraz ułatwione będzie sprawowanie kontroli nad najmłodszymi dziećmi, które nie oddalą się poza ogrodzony teren.
Na urzeczywistnieniu projektu zyskają wszyscy użytkownicy placu zabaw.

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania.