zadanie nr 30

30. Remont chodnika przy pawilonie ul. Łęgi 7


Lokalizacja

Chodnik znajduje się na działce 2/37 w obrębie 132. Położony jest wzdłuż ulicy Łęgi w pobliżu pawilonu Łęgi 7. Właścicielem chodnika jest Gmina Miasto Grudziądz.

Opis zadania

Zadanie polega na remoncie odcinka wzdłuż ulicy Łęgi w pobliżu pawilonu Łęgi 7. Obecna nawierzchnia chodnika jest nierówna, spękana i stwarza ryzyko upadku. Nowa nawierzchnia poprawi estetykę i bezpieczeństwo na tym obszarze.

Uzasadnienie realizacji zadania

Chodnik jest w bardzo złym stanie technicznym. W tym rejonie, wzdłuż ulicy Łęgi ma miejsce duże natężenie ruchu pieszego ze względu na znajdujące się w pobliżu pawilony handlowe oraz budynki mieszkalne. Realizacja zadania zlikwiduje istniejące zagrożenia i ułatwi przemieszczanie się mieszkańców osiedla.

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania.